Historie

Nejen pro ty, kteří by se chtěli dozvědět více o historii a původu našeho statku, budeme na této stránce zveřejňovat přepsané a oskenované dokumenty.

Šacuňk

Hamerníkovi a poddanému panství Třeboň, Leopoldovi Hrstovi náležející hamernická dílna, dům a hospodářské budovy poblíž vsi Lužnice pod číslem popisným 47, kteréžto statky se z následujícího sestávají:

 • z jedné hamernické budovy s kamennými základy,11 sáhů dlouhé a 7 sáhů široké, S položeným krovem s dvěma lomenicovými štíty, opatřené jednoduchou taškovou krytinou, v které dvoje výhně s patřičným ohništěm, dále pak podobně jednoduchý i s kovárnou, kde se nachází vlastní hamr ( kobyla) i brus s příslušnými dvěma většími a dvěma menšími hřídelemi, dále budiž poznamenáno, u této budovy se nacházejí 3 kusy dvoukřídlých obedněných vstupních dveří i se zámkem a 3 kusy jednokřídlých oken se silně okovanými mřížemi. Vně hamru je 5 žlabů, 3 větší a 1 menší kolo, dále pak k tomu přináležící stavidlo a výpustní roury pro vodu z vodní nádrže u hamru.
 • z jedné obytné budovy, oddálené od vlastního hamru, na hlíně z cihel , s jedním patrem, pod postaveným krovem s taškami nadvojito, 8 a 1/3 sáhu dlouhý a 5 sáhů široký. Tato obytná budova je rozdělena na 1 předsíň, 2 vytápěné a 1 nevytápěné místnosti, 1 špajzu, všechny tyto místnosti s rákosovým podkrovím, místnosti prkny obložené, a zbytek i s klenutou ohnivzdornou kuchyni s podlahou dlážděnou cihlami, kromě toho z 1 klenutého sklepu a z 1 schodiště do ještě nevybudovaného 1 patra. V těchto uvedených pokojích je dohromady 7 větších dvoukřídlých a 1 jednokřídlé okno se 7 železnými mřížemi, jakožto 6 kusů jednokřídlých a 1 kus dvoukřídlých dveří se zámkem a příslušně okované.
 • severně od těchto uvedených budov se nachází zděná a klenuté, 5 1/2 sáhu dlouhá a 3 1/2 sáhu široká stáj a zásobárna krmiva, pod taškovou střechou, se dvojími dveřmi a 4 okny i s mřížemi, dřevěnými žlaby a podlahou, zásobárna je cihlami obložená.
 • zděná stodola na obilí se 2 oddíly, 1 mlatem i s dobře okovanými vstupnímu dveřmi.

Cena hodnoty těchto nadepsaných budov ( bez v hamru se nalézajících kovářského zařízení, bez měchů), bez dvora a pozemků, na kterých tyto budovy stojí, jelikož z nich je splácená činžer 40 zlatých, bude uplatňována 2310 zlatých konvenční měny, slovy dvatisícetřistadeset zlatých v konv. měny.

V Lužnici, L11.1830

Johan Spiess, stavební mistr
Johan Chadt, mistr zednický

Smlouva

13. března, 1831

Níže psaného dne a roku byla mezi vrchnostenským úřadem panství Třeboň a Vavřincem Fijrstem, hamernickým mistrem z města Kaplice, ujednána a schválena následující smlouva, za účelem jeho usazení a vybudování nového hamru na základě dříve vyšlého, místním úředním nařízením č. 134 a č.148 z 17.srpna a 21. září r. 1822, vydaného usnesení, jeho Jasností vládnoucího knížete Schwarzenberga jako vlastníka panství Třeboň.

za prvé: Vavřinci Fijrstovi, městskému mistru hamernickému z Kaplice, bude dle jeho žádosti povoleno na vrchnostenských „činžovních pozemcích" Na Koutech nazývaných, pod hrází rybníka Rožmberk, a sice na palouku, geometr. plán č. 442 „ Na Třebonkách", a sousedícím nájemním poli, pian č. 444 „ Vedle předešlého", postavit na své vlastní náklady svému synovi Leopoldovi FÉirstovi hamr, který se má sestávat z následujících částí:

 • z prostorné hamernické dílny pro 3 výhně s jedním přístavkem na kolo na vedle tekoucím potoku
 • z cihel klenuté „lednice"
 • z obydlí s jedním poschodím o 5 místnostech, 2 komorách, 2 kuchyních a s jedním obilním či moučným podlažím
 • ze stáje pro cca 2 koně, 4 voly a 8 dojnic nebo jalovic i s párem vepřů a s drůbeží a vozovna s obilnicí, dále
 • z menším dvorek s přiměřeným prostorem pro kovářskou stodolu a s místem na skládání dřeva.

za druhé: bude mu dovoleno využívat vodu k provozování své hamernické činnosti prostřednictvím vybudované malé nádrže u dílny, která natéká z malého potoku, skrze založený malý náhon (vantroky) a „ pohyblivé stavidlo" z horního vývařiště rybníka Rožmberk, nazývané Potěšilka, která slouží k napouštění níže položených rybníků - Potěšil, Flughaus (Klec), Skutek, Naděje a rybníků u Valu, pak podle následujících výslovných ustanovení:

 • nebude nikdy žádat vydatnější napájení jím umístěného potoka prostřednictvím vydatnějšího vypouštění rybníka Rožmberk, než jaké je nynější a obvyklé podle potřeb panství, a vždy se bude řídit panským fišmistrem vrchnostenských rybníků
 • k správnému stanovení vodního přítoku v zmíněném potoce nechá na jeho začátku u vpusti náhon w osadit nivelační bod pro všechny budoucí časy, který bude označovat jak nynější úroveň prahu náhonu ve vodním příkopu Potěšilka, tak délku a šířku nebo výšku zasouvacího lopatkovitého stavidla. O téti situaci přinese na své náklady jeden obecný plán, společně vyhotovený a touto uzavřenou smlouvou.

V tomto ohledu musí hamerník:

 • svou vodní nádrž, vybudovanou u hamernické dílny pro rychlejší spouštění vody, i s výpustí a stavidlem, nejen spravovat, ale také
 • hráz zmíněné nádrže nebudovat výše než 5 stop a 3 palce, aby půda v blízkosti malého potůčku nebyla vystavena žádnému podmáčení nebo zaplavení. Ke kterémužto účelu, aby skrze vystavení vody v potoce a nádrži nikdy z jeho zavinění na sousedních pozemcích podmáčením nezpůsobil škodu, bude hamerník zavázán nechat zřídit na své vlastní náklady trvalou nivelační značku povolené výšky vodní hladiny v souladu s předem uvedenými plány, a to nejen u hráze nádrže, ale také na břehu potoka samotného, a vždy na stejné úrovni tuto hladinu( v průměru 1 stopa) udržovat.

Dále bude
za třetí: Pouze ve své výhradní péči si ponechá nezbytnou ochranu před velkou vodou a sám se i zaopatří v případě, že by došlo u potoka a v okolí hamru k velkému zaplavení, způsobeného bud' přírodní příčinou nebo nepředvídanou nehodou. Poněvadž vrchnost v těchto případech nenese žádnou odpovědnost a ani náhradu za úsilí a výdaje na stavbu nové ochranné hráze nebude brát na sebe. Rovněž nemůže po vrchnosti žádat odškodnění nebo výpomoc či slib snížení činže kvůli nedostatku vody, která může bud' z přirozených příčin, jako je vyschnutí nebo kvůli nutnosti opravy hráze rybníka nebo potrubí či výpusti, nebo jakkoliv jinak vzniklé příčiny, kvůli kterým by byl hamerník po kratší či delší čas omezován při provozování své činnosti. Jen pro nepředvídatelný případ, když by měl být rybník Rožmberk z jakékoliv příčiny zrušen a majitel těchto stavení by nemohl dále kvůli úpiné ztrátě vodního zdroje provozovat své řemeslo, bude ze stavení platit pouze polovinu umluvené roční činže, dle 6. bodu této smlouvy, tj. 20 zl., slovy 20 zlatých.

za čtvrté: Stavebník je povinen celé stavení až po střechu postavit z kamene nebo cihel poctivé a odolně proti ohni, protože při škodě vzniklé ohněm či vodou, nemůže si na vrchnosti nárokovat vůbec žádné odškodnění nebo snížení činže.
za páté: Může si kdekoliv sám obstarat ke svému řemeslu potřebné uhlí nebo dříví, však když by vrchnost nějaký les nebo i plavené dříví sama chtěla, má povinnost přijmout podle vyžádání a potřeby takový, za normálních okolností pro poddaného řemeslníka stanovený lesní poplatek, bud' za les nebo za plavení dříví Zlatou stokou.

za šesté: Za pozemek domu, řemeslo a vodní zdroj bude usazený hamerník a každý jeho nástupce bude muset odvádět nájem vrchnostenskému úřadu každý rok 40 zlatých ( guldenů) , a sice polovinu, tj. 20 zlatých o sv. Jiří a 20 zlatých o sv. Havlu, poněvadž stavební pozemek od vrchnosti bezplatně získal.

za sedmé: Práci pro vrchnost hamerník vždy upřednostní, ač ji vrchnost nemusí vždy tomuto hamerníkovi zadávat, a práci musí vždy dobře a pečlivé a hlavně za mírné ceny vyhotovit.

za osmé: Daně, knížecí a jiné územní poplatky, pokud budou na řemeslo, domy nebo osoby vypsány, jakož i mzda kominíkům, je povinován hradit ze svého hemerník a s ním bydlící osoby.

za deváté: Potřebné obilí pro jeho domácí potřebu, má nechat semlít, pod trestem náhrady, jen u vrchnostenského mlynářského mistra a žádného jiného, v dominikálním mlýně patřícímu zdejší vrchnosti.

za desáté: Jemu a jeho lidem potřebné nápoje musí pouze jen od vrchnostenského pivovaru a vinopalny odebírat a z vína má hradit stočné 1 zlatý z každého jednoho mázu. Nesmí proto držet pod trestem _konfiskace žádné cizí nápoje jak ve svém domě, tak v hospodářských a řemeslnických budovách.

za jedenácté: Stavbyvedoucí a budoucí vlastník začínající stavby bude poddaný k panství Třeboň a stejně tak i přidružení zaměstnanci a budou podrobeni vrchnostenské soudní moci. Ze svého domu a hamru, bude muset hradit při každé koupi či prodeji nebo postoupení jeden krejcar z každého zlatého, podle vrchnostenského dominikálního oznámení, proto také nyní musí na své náklady ocenit zhotovení budov a vybudování dílen této nemovitosti a odhadní listinu nechat zaknihovat.

za dvanácté: Panská vrchnost si výhradně ponechá právo toto hamernické obydlí i s hospodářstvím a dílnami kdykoli nestranně ošacovat (ocenit), a pořídit tím tak odhadní cenu. Do čehož však bude smět zahrnout i pozemek a půdu na které stojí budovy, a vodní kanál nezatížené žádnou peněžitou částkou, protože tyto najímatel stavby toho času bezplatně obdržel, a bude z nich moci pak vybírat daně. A v tomto ohledu si musí ke každé změně vlastnictví nejprve vyžádat vrchnostenské svolení.

za třinácté: Zejména bude vždy povinný nynější a budoucí vlastník hamru:

 • svědomitě se zdržovat jak služných tak rybářských zákazů a omezení
 • nebude překračovat omezení pro přívod vody a rozvodňovat vodní nádrž a tím způsobovat podmáčení v blízkosti a nad ní ležících pozemků, a bude dávat pozor, aby také jeho lidé tak nečinili, ani však
 • žádným cizincům a podobné podezřelým osobám nebude poskytovat přístřeší, sice ale takové skrze přivolání lužnického rychtáře a vesnických obyvatel, zastavovat a pryč odesílat bude.

za čtrnácté: Bude si moci na svou žádost sám zřídit ovocnou zahradu a brambory, zelí a ostatní zeleninu na vrchnostenských činžovních pozemcích, položených poblíž svých postavených budov, o rozloze 4 strychy, což je 3200 čtverečných sáhů, a mít je ve svém do emfyteutním vlastnictví tak dlouho, dokud to knížecí vrchnosti bude milé, a po dobu 6 x 6 let bude mít ponechanou levnou činži od vrchnostenského úřadu. Bude tedy povinen nejen vyměřenou činži každý rok najednou ke konci měsíce června vrchnostenskému důchodovém úřadu zaplatit, ale také se spolupodílet při klesajících zemských dodávkách, a to bud' v naturáliích nebo prostřednictvím peněz.

Konečně:
za patnácté: Budiž předem ustanoveno, že obecný hamerník nebude smět užívat žádné dřevo stravující stroje bez předběžného vrchnostenského svolení, podle zákona ve vrchnostenském nařízení z 1.5.1800 a 2.7.1807. Rovněž by měl mít povolení vrchního zemského úřadu a tak bude nájemce povinen si takové obstarat, stejně tak jako i udělení mistrovského práva a to pak náležitým způsobem používat, se zřetelem ke svému vložení do stávajícího nejvyššího nařízení ze 17.10.1785 . Vše věrně a bez ohrožení. Tato listina je tvořena za dvou částí, a to zápisem z dominikální pozemkové knihy panství Třeboně a současně z předložené šacovací listiny, a to ve třech shodných vyhotoveních, a je vyžádanými svědky vlastnoručně podepsaná. Stvrzený jeden exemplář bude u vrchnostenského úřadu přechován a ostatní budou nájemci stavby doručeny.

Stalo se na zámku panství Třeboň, 6.8.1825.

Svoboda — direktor
Anton Sikan — důchodní
Martin Reindl - soudní správce
Vavřinec Fürst
Leopold F'urst, mistr hamernický
Anton Kropatsch, svědek
Karl Windhaker, svědek